جريان/ توان سنج CS PM 5110

جهت نصب بر روي تابلو برق. مقادير ولتاژ و جريان را اندازه گيري كرده و همچنين مي تواند مقادير زير را نيز محاسبه كند:

  • توان اكتيو( kW)
  • توان ظاهري ( kVA)
  • توان راكتيو( kVar)
  • انرژي مصرفي ( kWh)
  • Cos phi

كليه مقادير اندازه گيري شده به صورت ديجيتال ( Modbus) به DS 500 سيار / DS 400 سيار انتقال داده مي شود و مي توانند در آنجا ثبت شوند

جريان/ توان سنج CS PM 5110

محصولات مرتبط

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان/ توان سنج CS PM 5110

جريان/ توان سنج CS ENERIUM 30

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي MINIFLEX

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي Miniflex