نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد. كاربر مي تواند با لمس يه دكمه به كليه ي اطلاعات ضروري دسترسي داشته باشد.

ارزيابي نموداري: كليه ي منحني هاي اندازه گيري به صورت رنگي نمايش داده مي شوند. توابع ضروري نظير زوم، انتخاب/ لغو انتخاب هر كدام از منحني ها به صورت جداگانه، انتخاب دوره زماني، اندازه مقياس محور، انتخاب رنگ هر كدام از منحني ها و نظاير آنها لحاظ شده است. همچنين امكان ثبت اين اطلاعات به صورت فايل PDF وجود داشته كه مي توان از طريق ايميل آن را ارسال كرد.

مشاهده اطلاعات در جدول: كليه نقاط اندازه گيري شده با فواصل زماني دقيق ليست شده اند. كانال هاي اندازه گيري مورد نظر را مي توان به همراه نام مكان اندازه گيري از طريق diagram explorer انتخاب نمود.

آمار و ارقام: دسترسي به كليه اطلاعات آماري ضروري در يك نگاه امكان پذير مي باشد. بنابراين كاربر مي تواند به سرعت  متوجه شود كه كمترين و بيشترين مقادير اندازه گيري شده در چه زماني  اتفاق افتاده و چقدر طول كشيده است.

نرم افزار CS SOFT BASIC

محصولات مرتبط

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx