نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

با CS Service Software  (شماره سفارش:۰۵۵۴۲۰۰۷) و رابط ديجيتال (Modbus-RTU) ،شما مي توانيد به صورت مستقيم به سنسورهاي سنجش سيال از طريق كامپيوتر دسترسي داشته باشيد. اين نرم افزار به كاربر امكان مقياس گذاري خروجي آنالوگ ۴…۲۰ میلی آمپر، تغيير پارامترها و نظاير آن را مي دهد.

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

محصولات مرتبط

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx