آیا دمای مبرد یا دمای تزریق گاز در درایر تبریدی همان دمای نقطه شبنم می باشد؟

ادامه مطلب