برچسب: مواد جاذب

بلاگ

درایر های جذبی

درایر جذبی قادر است هوای فشرده با نقطه شبنم خیلی پایین تولید کنند(۲۰ـ تا ۷۰ـ درجه سانتی گراد). بخار آب موجود در هوای فشرده توسط

ادامه مطلب »