نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

  • آناليز كمپرسور ( اندازه گيري جريان/ توان)
  • آناليز سيستم ( اندازه گيري جريان و سيال عبوري واقعي)
  • محاسبه نشتي

آناليز كمپرسور ( اندازه گيري جريان/ توان) انرژي مصرفي هر كمپرسور توسط آمپرمتر كلمپي اندازه گيري مي شود. مقدار هواي فشرده توليد شده ي كمپرسور توسط نرم افزار محاسبه مي شود كه بر اساس داده هاي عملكردي كمپرسور مي باشد. پارامتر هاي زير نيز توسط اين نرم افزار محاسبه مي شوند: انرژي مصرفي بر حسب kWh، زمان بارگيري/ تخليه و توقف كمپرسور، ميزان بار كمپرسور به درصد ، تعداد سيكل بارگيري و يا تخليه كمپرسور آناليز سيستم ( اندازه گيري جريان و سيال عبوري واقعي) آناليز سيستم عملكرد مشابه اي نشبت به آناليز كمپرسور دارد با اين تفاوت كه آناليز سيستم مي تواند مقدار هواي فشرده ي توليدي و يا مصرفي واقعي را نيز با استفاده از سنسور سنجش سيال اندازه گيري كند. با استفاده از اين قابليت، نشتي هاي موجود در هواي فشرده و همچنين امكان محاسبه ي ميزان هزينه ي اين نشتي ها در مقايسه با هزينه كل با واحد پول يورو قابل ارايه مي باشد.

محاسبه مقدار نشتي: محاسبه نشتي در زمان توقف توليد ( اواخر هفته، ايام تعطيل، خاموشي تجهيزات) انجام مي شود. سنسور سنجش سيال ميزان هواي تامين شده را اندازه گيري مي كند. مادامي كه خطوط توليد متوقف مي باشند، كمپرسور هواي توليد شده را به خطوط هواي فشرده انتقال مي دهد تا فشار ثابتي را در كل خطوط برقرار كند. بر اساس آمار و ارقام حتي در صورتيكه خطوط توليد به صورت شبانه روزي نيز فعاليت كنند، زمان هاي كوتاهي وجود دارند كه هيچ باري بر روي كمپرسور نيست. بر اساس اين اطلاعات، نرم افزار يك ميزان نشتي را مشخص كرده و ميزان هزينه نشتي وارده را با واحد پول يورو محاسبه مي كند.

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

محصولات مرتبط

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx