تست رطوبت سیستم هوای فشرده شرکت نوین چوب

تست رطوبت سیستم هوای فشرده شرکت نوین چوب
کیفیت هوای فشرده در صنایع چوب و به خصوص در تولید MDF از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. وجود رطوبت یا روغن در هوای فشرده، که در سالن های رنگ تولید MDF  کاربرد دارد، موجب ایجاد حفره در سطح چوب و یا بلند شدن سطح اولیه رنگ می گردد که این امر آسیب پذیری MDF را در هوای آزاد افزایش داده و در نهایت باعث کاهش کیفیت محصول نهایی می شود. تست نقطه شبنم و دیگر پارامتر های وابسته به رطوبت نظیر رطوبت نسبی و رطوبت مطلق، توسط دستگاه اندازه گیری نقطه شبنم DP 510 ساخت شرکت CS INSTRUMENTS  آلمان، در سه نقطه از سالن رنگ بعد از خروجی درایر و فیلتراسیون مربوطه انجام پذیرفت که نتایج آن به شرح زیر می باشد: نتیجه تست رطوبت هوای فشرده  نقطه 1 اتاق رنگ :
رطوبت نسبی Relative Humidity دمای هوای فشرده Compressed Air Temperature فشار نقطه شبنم Pressure Dew Point
19.0063 29.52 2,8
نتیجه تست رطوبت هوای فشرده نقطه 2  اتاق رنگ  :
رطوبت نسبی Relative Humidity دمای هوای فشرده Compressed Air Temperature فشار نقطه شبنم Pressure Dew Point
19.4 30.5 4
نتیجه تست رطوبت هوای فشرده نقطه 3  اتاق رنگ  :
رطوبت نسبی Relative Humidity دمای هوای فشرده Compressed Air Temperature فشار نقطه شبنم Pressure Dew Point
19.04 29.7 3.7
لازم به ذکر است که رنج اندازه گیری نقطه شبنم تجهیز مذکور از 80- تا 50+ درجه سانتی گراد می باشد. با توجه به نوع درایر موجود (تبریدی) کلاس هوای فشرده آن مجموعه محترم طبق استاندارد ISO 8573-1 از لحاظ نقطه شبنم (PDP) و درصد رطوبت (RH%) در کلاس 4 قرار می گیرد که نتایج تست مربوطه برای آن شرکت محترم مطلوب و قابل قبول می باشد.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *