کیفیت سنجی سیستم هوای فشرده شرکت قائم نخ کیمیا

به منظور کیفیت سنجی سیستم هوای فشرده شرکت مذکور تست اندازه گیری میزان روغن در خروجی کمپرسور توسط تجهیز اندازه گیری روغن A-4000  و همچنین تست اندازه گیری نقطه شبنم و دیگر پارامتر های رطوبت نیز نظیر رطوبت نسبی و رطوبت مطلق انجام گرفت که جزئیات کامل تست اندازه گیری روغن آن به شرح ذیل می باشد:

در خصوص تست روغن انجام شده، نشانگر روغن A-4000  در خروجی کمپرسور نصب گردید که عدد رویت شده بر روی نمایشگر مدرج این تجهیز بعد از ۵ ساعت ۱٫۵ واحد بود که بر طبق دستورالعمل های شرکت سازنده در صورتی که حرکت سیال قرمز رنگ داخل این تجهیز، در بازدید نهایی بیش از ۱ واحد باشد، باید عدد رویت شده بر روی نمایشگر ابتدا بر تعداد کل ساعت های نصب شده تجهیز بر روی خط ( که در این تست ۵ ساعت می باشد) تقسیم گردد تا میزان حرکت سیال قرمز رنگ در هر ساعت به دست آید.

سپس ما باید عدد به دست آمده را در سمت چپ جدول زیر و فشار خط را در پایین جدول پیدا کنیم؛ نقطه تقاطع عدد به دست آمده و فشار خط، میزان روغن در هوای فشرده را با واحد ppm  نشان می دهند.

جدول مقادیر Oil indicator

با عنایت به این موضوع که عدد به دست آمده (۰٫۳) بیشتر از حداکثر مقدار مشخص شده در سمت چپ جدول می باشد (۰٫۲۴)، بایستی عدد به دست آمده را مطابق دستورالعمل سازنده به عدد دیگری تقسیم کنیم تا در داخل جدول قرار گیرد و از این عدد برای به دست آوردن میزان روغن موجود در هوای فشرده استفاده کنیم و سپس مقدار ppm به دست آمده را مجددا در همان عددی ضرب کنیم که عدد اولیه را بر آن تقسیم نمودیم تا مقدار ppm روغن واقعی به دست آید.

با توجه به موارد مذکور، عدد ۰/۳ را به عدد ۳ تقسیم می کنیم تا داخل رنج مشخص شده در سمت چپ جدول قرار گیرد.

۰٫۳/۳ = ۰٫۱

میزان فشار خروجی کمپرسور مذکور ۷/۵ بار می باشد:

۱Bar = 14.5038 PSIG

—> 7.5 Bar ≈ ۱۱۰ PSIG

نقطه تقاطع میزان حرکت رنگ (۰/۱) و فشار (PSIG 110)، میزان ppm 1 روغن در هوای فشرده را نشان می دهد.

حال با ضرب عدد به دست آمده در عددی که عدد اولیه را بر آن تقسیم نمودیم، میزان ppm واقعی روغن در خروجی کمپرسور به دست می آید.

۱ ppm * 3 = 3 ppm

همچنین برای به دست آوردن میزان روغن در واحد mg/m³ نیز بایستی ppm به دست آمده را در ۱/۲ ضرب کنید:

۳ ppm * 1.2 = 3.6 mg/m³

همانطور که می دانیم وجود حداکثر ۵ ppm روغن در هوای خروجی کمپرسور های روغنی (Oil inject) مجاز می باشد که با توجه به عدد به دست آمده میزان روغن موجود در کمپرسور مذکور مورد تایید کارفرمای محترم قرار گرفت.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *